Reglement
WebLogo

Reglement

Koninklijke Gentse Velo Sport vzw


Afdeling competitie

(Goedgekeurd tijdens de vergadering  van 06/06/2014  en vervangt alle voorgaande)

 

1-Algemene Bepalingen

 

1 - Bij ondertekening van het contract verklaart iedere renner ( m/v) zich akkoord met de statuten en het Reglement van Inwendige Orde.

2 - Het bestuur van de club is bevoegd om ten aanzien van een renner (m/v) maatregelen te treffen bij niet naleving van het reglement.

3 - De bestuursvergaderingen dienen door de renner bijgewoond te worden indien hij/zij daarop uitgenodigd wordt. De niet aanwezige renner (m/v) verklaart zich akkoord met de door aanwezigen genomen beslissingen.

4 - Een clubrenner (m/v) die bezwaren of opmerkingen heeft bespreekt dit eerst met de ploegleider. Die bespreekt het probleem op de eerst volgende bestuursvergadering. Bij problemen met de ploegleider zelf en alleen dan kan de renner een andere ploegleider of een bestuurslid aanspreken.

5 - Bij de ploegvoorstelling is elke renner (m/v) verplicht de vergunning geldig voor het komende wielerseizoen ( of bewijs van betaling hiervoor ) voor te leggen.

6 - De club zal de kledij aan de renner (m/v) overhandigen wanneer deze in orde is met wedstrijdvergunning en clublidgeld .

7 - Het lidgeld voor het jaar 2018 bedraagt € 190/jaar ( van 01/01 tot 31/12 ). Als tegenprestatie ontvangt de renner steunkaarten ter waarde van €190 . De opbrengst van de verkoop hiervan gaat integraal naar de betrokken renner (m/v).

8 - De renner (m/v) verbindt er zich toe, de door de club ingerichte activiteiten waartoe hij uitgenodigd wordt bij te wonen en/of te steunen ( training , ploegvoorstelling , stages , enz. )

9 - de renner verbindt er zich toe alleen wedstrijden te betwisten die onder de bevoegdheid van : WBV , KBWB of UCI vallen .

10 - Kon. Gentse VS ondertekende de Panathlonverklaring . Dit betekend dat onze renners (m/v ) de gedragsregels hiervan moeten naleven.

11 - Gemaakte onkosten moeten binnen de twee maand voorgelegd worden aan de schatbewaarder ter vereffening . Datum van factuur of kasticket dient als begindatum.

12 - Iedere medewerker verklaart op eer te beschikken over een familiale verzekering

                   

2 - Bijzondere Bepalingen

 

2.1 Clubuitrusting en materiaal

 

13 - de koerskledij mag slechts die publiciteit dragen , toegestaan door Kon. Gentse VS vzw en Wielerbond Vlaanderen.

14 - Elke renner (m/v) is verplicht met een onberispelijke kledij aan de start te komen.

15 - Bij deelname aan een wielerwedstrijd in clubverband verleent de vereniging bijstand door het ter beschikking stellen van materiaal/volgwagen indien toegelaten door de organiserende inrichters .

16 - Bij beschadiging van een kledingstuk ten gevolge van een valpartij heeft de renner recht op vervanging van het beschadigde kledingstuk na voorlegging van de beschadigde kledij. Dit artikel geldt alleen voor de kledij van 2018.


2.2 Interclubwedstrijden

 

17 - De vereniging verbindt er zich toe de renner (m/v) op te leiden en indien mogelijk deel te laten nemen aan inter club wedstrijden ( vanaf de categorie nieuweling ).

18 - Bij deelname aan wedstrijden in clubverband dient de vereniging de renner (m/v) , zowel effectieve als reserve tijdig uit te nodigen en dit minstens 10 dagen voor de wedstrijd.

19 - De vereniging maakt de naam van de aangeduide renners (m/v) voor een clubwedstrijd over aan de betrokken voorzitter van de provinciale sportcommissie.

 

2.3 Verbintenissen van de renner


20 - De renner (m/v) dient zich te gedragen naar de geest van de gezonde sportbeoefening.

21 - Elke renner (m/v) is verplicht de onderrichtingen van de ploegleider tijdens een wedstrijd in clubverband , op te volgen.

22 - De renner (m/v) die geselecteerd is voor deelname aan een interclubwedstrijd mag aan geen wedstrijd deelnemen de dag voor de interclubwedstrijd.

23 - De renner (m/v) die als reserve wordt aangeduid voor interclubwedstrijden blijft ter beschikking tot 24 uur voor de wedstrijd in kwestie. De ploegleider brengt hem op de hoogte ten laatste de avond voor de wedstrijd , over het al dan niet starten.

24 - De renner (m/v) die mits geldige reden, niet kan deelnemen aan een interclubwedstrijd verwittigd zijn/haar ploegleider evenals de provinciale voorzitter van de commissie weg/veld/piste minstens vijf dagen voor de wedstrijd.

Hij/zij kan ook niet starten in een andere wedstrijd op de dag voor, de dag van en de dag na de datum van de betreffende interclubwedstrijd.

25 - Indien de renner (m/v) deze verbintenis niet nakomt , heeft de ploegleider het recht om eventuele sancties op te leggenen/of bevoegde instanties in te lichten, teneinde een startverbod

voor deze renner (m/v) in een andere wedstrijd te bekomen.

26 - elke renner (m/v) dient zich voor de wedstrijd met zijn medisch boekje ( indien van toepassing ) aan te melden bij de ploegleider die de verzamelplaats bepaalt waar enkel de renner ( m/v) + 1 begeleider toegelaten is.

27 - Elke renner (m/v) dient indien mogelijk een eigen reserve wiel en/of reservefiets mee te brengen. Na afloop van de wedstrijd dient de renner (m/v) zijn materiaal terug op te halen aan de materiaalwagen van de vereniging.

28 - Na een interclubwedstrijd wordt door de ploegleider nagegaan of dopingcontrole zal uitgevoerd worden. De renner (m/v) blijft steeds aanwezig tot op het moment dat de ploegleider hem/haar heeft ingelicht. De vereniging kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor sancties die voortvloeien uit het vroegtijdig verlaten van de wedstrijd door de renner (m/v) noch voor het afleveren van een positieve dopingtest.

29 - De renner (m/v) draagt de volle verantwoordelijkheid voor zijn persoonlijke bagage en diens inhoud die door de materiaalwagen van de vereniging wordt vervoerd.

 

3 - Clubprijzen

 

30 - De renner (m/v) die tijdens een club- of rittenwedstrijd zonder geldige reden uit de wedstrijd stapt of zonder toestemming van de ploegleider de wedstrijd verlaat, zal niet delen in de door de club gewonnen prijzen.

31 - De in ploegverband behaalde trofeeën blijven eigendom van de vereniging.

 

4 - Sancties

 

32 - De renner (m/v) die voor een bepaalde wedstrijd aangeduid is , volgens de termen van art.B 1.1.038.16 WBV/KBWB van de sportreglementen en aan een andere wedstrijd deelneemt stelt zich bloot aan sancties.

33 - Op voorstel van de vereniging kan deze renner (m/v) van de provinciale commissie verbod krijgen om gedurende een periode van 7 dagen nog andere wedstrijden te betwisten

34 - Ieder renner (m/v) die de voormelde reglementen overtreedt , zal gehouden zijn het volledige bedrag van zijn/haar prijs te storten in de Hulpkas der Renners. Hij/zij wordt bestraft met een boete en schorsing volgens de geldende regels van KBWB/WBV.

35 - Bij overtredingen ivm dopingreglementen vervallen alle winstpremies en wordt de betrokken renner (m/v) onmiddelijk ontslagen uit de vereniging.

36 - Bij elke negatieve uitlating tov. bestuursleden en/of de club , heeft het clubbestuur het recht om gepaste maatregelen en/of sancties te treffen ten overstaan van de renner (m/v) in kwestie.

37 - Indien de vereniging aan een interclubwedstrijd niet kan deelnemen wegens gebrek aan onvoldoende renners zal de eventuele boete die hieruit voortvloeit , verdeeld worden onder de aangeduide renners die zonder geldige reden afgezegd hebben.

38 - Indien er duidelijke aanwijzingen zijn betreffende het verkopen van overwinningen of ereplaatsen zal er voor de betreffende wedstrijd geen enkele premie uitbetaald worden, vervallen alle clubprijzen en zal door de betrokken renner (m/v) aan de vereniging een boete betaald worden van € 500,00 voor schade berokkend aan het imago van de vereniging

 

5 - Verandering van club – ontslag

 

39 - Elke renner (m/v) heeft het recht de overeenkomst tussen hem/haar en de vereniging jaarlijks te beëindigen.

40 - Dit gebeurt tijdens de maand oktober, met het gepaste formulier van WBV, bij een per post aangetekende zending aan de vereniging en aan de voorzitter van de commissie weg/piste/veld / BMX/MTB . De poststempel op de zending geldt als bewijs.

41 - De vereniging is verplicht de gevolgen van een rechtmatige stopzetting van het contract te aanvaarden. De vereniging moet ook de vrije keuze van de aansluiting bij een nieuwe club , hetzij om het individueel statuut aan te nemen , eerbiedigen.

42 - De rechtmatige stopzetting van het contract tussen de renner (m/v) en zijn/haar club mag geen aanleiding geven tot betaling van enige vergoeding in welke vorm of benaming ook . Dit is evenzeer het geval wanneer de renner (m/v) zijn contract rechtmatig stopzet om een professioneel statuut aan te nemen.

43 - Het contract tussen een minderjarige ( -18 jaar) renner (m/v) en de vereniging moet op straffe van nietigheid mede ondertekend worden door de wettelijke vertegenwoordiger van de minderjarige.

44 - In de maand oktober kan de vereniging afstand doen van een renner (m/v) . In dit geval moet de vereniging de betreffende renner (m/v) per aangetekende postzending verwittigen tussen 01 en 31 oktober, met formulier van WBV aan de voorzitter van de provinciale commissie weg/piste/veld / BMX/MTB. De vereniging kan in geen geval een opleidingsvergoeding eisen.

45- De renner die de vereniging verlaat doet voor 50% afstand van de premies die de vereniging onder zijn leden jaarlijks verdeelt.

 

 

de voorzitter                                                                                                       de secretaris

 

André Leroy                                                                                                      Jonas Van Hecke

Stamnummer bij Wielerbond Vlaanderen: 70000470

Ondernemingsnummer Koninklijke Gentse Velosport: BE0445.265.929

Rekeningnummer: BE86 8908 7409 8050


In gevolg de wet op de privacy van 8 december 1992, heeft iedereen het recht om gegevens (of beeldmateriaal) met betrekking tot zijn eigen persoon of zijn/haar minderjarige kinderen,

van deze site te laten verwijderen of aan te passen. Via secretariaat@gentsevelosport.be kan u dit doorgeven aan onze webmaster.